स्वामींचा परिवार

🙏 Dandvat Pranam 🙏

जय श्री चक्रधर स्वामी जी
स्वामींचा परिवार तीन प्रकार चा होता: १) दर्शनीय ,
२) बोधवंत ( ग्यानी पुरूष तथा भक्त ),
३) अनुसरलेला एकून स्वामीचा परिवार १३५ होता . तो येणे प्रमाणे

भक्त: १) पैठनची नागुबाई उर्फ बाईसा , २) वरंगलचे माघव भक्त ब्राह्मण .

बोधवंत (ग्यानी पुरूष): १) श्री नागदेवाचार्य २) शांतबाईसा ३) महादाईसा ४) म्हाइंभट ५) दायंबा ६) देमाईसा ७)छर्दोबा ८) खेईगोई ९) गोईबाई १०)जोनोउपाध्ये ११)नीळभट भांडारेकार १२) नाथोबा १३)चांगदेव भट ,

अनुसरलेली: १) भट (नागदेवाचार्य ) २) नीळभट ३) शांताबाईसा ४)महादाईसा ५) म्हाइंभट ६) साधा ७) आऊसा ८) आबाईसा ९) नाथोबा १०)पोमाईसा ११) खेईबाईसा १२) गोईबाईसा .

दर्शनीय: १) रामदेव विद्यावंत वडनेतर २) सारंग पंडित ३) इंद्रभट ४) संतोष ५)अवडळभट. ६) अवघूत ७) मार्तंड ८) परसनायक ९)प्रद्न्यासागर १०) माइताहरी ११)घुईनायक १२) रेनाईक १३) गदोनायक १४)पद्मनाभी १५) नागदेव उपाध्ये १६)राके लक्छमींद्रभट १७) काकोस. १८)आनो १९) खळो २०) गोंदो २१) जपिय विष्णुभट २२) भ्रिंगी २३) वैजोबा २४) काळदासभट २५)वामन. २६)मतिविळासभट २७)नागनायक ( डोमेग्राम ) २८) भाईदेव २९) उपासनीये ३०) काळबोटे ३१) साईदेव ३२) कान्हो उपाध्ये ३३) काळेवासनायक ३४) गोरे जानोपाध्ये ३५) एकाईसे दोन ३६) देमाईसा ३७) लखुबाईसा ३८)सोभागा ३९) यल्हाइसा ४०) भूतानंद ४१) सामकोसे ४२) ललीताइसा ४३) एकाविराबाईसा ४४) द्रविळाबाईसा ४५) रत्नमाणिका ४६) आबयो ४७) माळी ( वडेगाव ) ४८) कमळनायक ४९) राणाइसा ( रामदेव विद्यावंताची माता ) ५०) तथा रामदेवाची शिष्या राणाइसा ५१) वामदेव पैठणकर ५२ ) बोनुबाया ५३) मेहकरकर बोनु बाइया ५४) प्रंपच विस्मृति घाटे हरिभट ५५) तिवाडी ५६) तथा त्याची पत्नी ५७) ग्रह सारंगपाणी ५८) तथा त्याची माता ५९) महादेव पाठक ६०) महादेव रावसगावकर ६१) तिकवनायक हिरवळीकर ६२) वायनायक रावसगावकर ६३) राहिया ( पाटोदा ) ६४) गोविंदस्वामी ६५) सारस्वत भट बीडकर ६६) कनासीचा ब्राह्मण ६७) सिंदुर्जनाचा ब्राह्मण ६८)मोसोपवासिनी ६९) राघवदेव ७०) कुंडी कनहरदेव ७१) महादेवोराजा ७२) पाल्हाडांगिया ७३) कास्त हरिदेव पंडित ७४) गोपाळ पंडित पारधी निरोपनीचे ७५) साळीवाहन ७६) राऊत दोघे ७७) मातंग ७८) देईभट तांबुळ ग्रहनीचे ७९)भोग नारायण माय धुवा ८०) मायधुवा ८१) दाको ८२). गणपत आपयो सराळेकर ८३) सुयराची बाई ८४) गोवारीया ८५) पंचगंगा ब्राह्मण ८६) सुकिये जोगनायक ८७) पाठक ८८) यंत्राकार वासुनायक ८९) भाऊ तिकवनायक ९०) गुर्जर दोन्ही ९१) नागा राऊळ ९२) मुंजिया बहिनी ९३) छायागोपाळीची स्त्री ९४)मार्तंड विहिरीचा ब्राह्मण ९५) पाठक देगाऊबाई ९६) वरंगलकर हंसाबाई ९७) घोगरगावकर बाई ९८) धानाई अळजपुर ९९) रामदरणेयाची माता १००) मुक्ताबीई १०१) रोहेरीचा ब्राह्मण १०२) भोगनारायण ब्राह्मण १०३) ठाकूर मार्या १०४) मल्ल ( जोगवटा दान देणारा ) १०५) स्वामींनी ज्याला जोगवटा दिला तो ब्राह्मण १०६) नारोबा १०७) नांदेड येथील गोरक्छण ब्राह्मण १०८) हेडाऊ ( आऊसा जवळील डांगरेस नावाचा कुत्रा स्वामींचा भक्त होता )
श्रीचक्रधरार्पणम्

🙏 जय श्री कृष्ण जी 🙏

🙏 दंडवत प्रणामनमो पंच कृष्ण अवतार

  • Author: Dandvat
  • Posted on: November 26, 2023 6:00 PM
  • Tags: Leela, Shree Chakrdhar Swami, Panch Krishan Avatar

श्री दत्तात्रेय प्रभुंचे १० वेष
🙏 दंडवत प्रणाम 🙏

श्री दत्तात्रेय प्रभुंचे १० वेष: १) रूषी वेष
२) बाल वेष
३) मातंग वेष
४) ब्राम्हण वेष
५) गोंधळी वेष
६) कुष्टी वेष
७) व्याघ्र वेष
८) अवधुत वेष
९) पारधी वेष
१०) दिगंबर वेष

शकोणत्या वेषाने कोणाला भेट दिली: १) रूषी वेष – सहस्त्रार्जुन
२) बालवेष – अनुसूया , पार्वती , लक्ष्मी ,सावित्री
३) मातंग वेष – अर्ळक राजा
४) ब्राह्मण वेष – रेणुकेचा निक्षेप करते वेळेसपरशुरामाला
५) गोंधळी वेष- डखले , चांगदेवभट
६) कुष्टी वेष – सप्त रूषी
७) व्याघ्र वेष – चक्रपाणि महाराज
८) अवधुत वेष – यदुराजा , मदाळसाराणी
९) पारधी वेष – परशुराम
१०) दिगंबर वेष – शंकराचार्य

🙏 जय श्री कृष्ण 🙏